top of page
English

Jack of All Trades, Master of All

July 13, 2021

Nicole Senson

Most individuals with several interests cannot master them all. Yet, the 20-year old Mangyan, Zekyas Baldo, does. 

 

As Zekyas witnessed Lebron James’ career through a TV screen, he spends significant hours on the basketball court with hopes to replicate his idol’s skills. Unfortunately, basketball courts have been closed due to the country’s current COVID-19 state. To adapt, our master-of-all continues to harbor other hobbies and interests. 

 

When you cannot find him on the court, Zekyas drives rounds on his tricycle to make a living for himself. As his knowledge in engines and machines grew, the young man set his eyes on becoming a mechanical engineer, which now serves as his main drive for completing his education.

Prior to attending a formal school, our aspiring basketball star and future mechanical engineer dedicated his time and effort towards helping his beloved parents with farming on the mountains. However, at 16, he received an offer to attend school in a formal setting, an offer that would take him a step closer to his dream. Was he to secure his big dream or stay close to his family and life as he knew it?

198595062_980783346019342_7756068874897465183_n.jpg
200613891_978156649603184_1109573994866870284_n.jpg

Knowing at the back of his mind that education is the sole path towards his aspirations, Zekyas chose his dream. 

 

With two hours of difficult travel between Zekyas and his parents for 10 months at a time, the student described,

 

“I was having a hard time because I wasn’t used to being away from my parents.”

 

Nevertheless, Zekyas claims that the mere achievement of reaching Grade 11 within his lifetime, is enough to persevere through all of the pain.

 

As he gradually adapted to the distance, he began to thrive and further develop his dreams. 

 

Throughout his years in school, Zekyas discovered his love for the English language and reading books. Other than becoming a mechanical engineer, Baldo also sets his eyes on teaching English to junior high school students -- the only subject he was taught and knew nothing about prior, and at the school year that impacted him most.

It truly does not stop there with this man of big dreams. In the future, our aspiring basketball star, future mechanical engineer, and hopeful English teacher envisions himself as an entrepreneur, specifically within the industries of poultry and piggery. Accompanied by a passion for an active lifestyle, Zekyas dreams to proudly carry something of his own - something brought about by his own blood, sweat, and tears. 

 

From his academics to servicing passengers, Zekyas evidently takes on numerous responsibilities at such a young age. On days of immense difficulty, he simply visualizes the life he wants in order to put up a fight against all odds. 


Zekyas Baldo conveys that it costs nothing to dream, and one should not stop at one - he keeps his heart open to a future that he can hope for for himself and for his loved ones. He is proof that you can master all of your interests if you just set your heart and mind to it.

You can help Zekyas continue reaching for his dreams.

To subscribe, click here.

To donate more than 100 php, click here. 

If you would like to donate in-kind, kindly email us at connect@adversityarchive.com

To sponsor the college education of a Mangyan student for 30,000php/year, click here.

199572306_517667859573162_6503278487751769242_n.jpg
Filipino

Jack of All Trades, Master of All

July 13, 2021

Nicole Senson

Translated by Happy Ruth Pamintuan Jara

Karamihan sa mga indibidwal na may kaunting kaalaman sa lahat ng bagay ay hindi kayang maging magaling sa lahat. Gayunpaman, ang 20 taong gulang na Mangyan, si Zekyas Baldo, ay nagagawa ito.

 

Noong nasaksihan ni Zekyas ang matagumpay na buhay ni Lebron James sa pamamagitan ng isang TV screen, ilang oras siyang naglaro ng basketball sa court na may pag-asang makopya ang mga kasanayan ng idolo. Sa kasamaang palad, ang mga court ay isinara dahil sa kasalukuyang estado ng COVID-19 sa bansa. Upang makiangkop, ang master-of-all ay patuloy na nagtataglay ng iba pang mga libangan at interes.

 

Kapag wala siya sa basketball court, si Zekyas ay nagmamaneho ng kanyang tricycle para kumita. Habang lumalaki ang kanyang kaalaman sa mga makina, itinuon ng binata ang kanyang mata sa pagiging isang mechanical engineer, na ngayon ay nagsisilbing kanyang pangunahing paghimok para sa pagkumpleto ng kanyang edukasyon.

 

Bago pumasok sa pormal na paaralan, ang ating naghahangad na basketball star at hinaharap na mechanical engineer ay inialay ang kanyang oras at pagsisikap patungo sa pagtulong sa kanyang minamahal na mga magulang sa pagsasaka sa bundok. Gayunpaman, sa edad na 16, nakatanggap siya ng offer na pumasok sa paaralan sa isang pormal na kapaligiran, isang alok na magdadala sa kanya ng isang hakbang palapit sa kanyang pangarap. Sisiguraduhin ba niya ang kanyang malaking pangarap o mananatili siyang malapit sa kanyang pamilya at buhay na alam niya?

198595062_980783346019342_7756068874897465183_n.jpg
200613891_978156649603184_1109573994866870284_n.jpg

Sa pinaka likod ng kanyang isipan, alam ni Zekyas na ang edukasyon ay ang nag-iisang landas patungo sa kanyang mga hangarin, kaya pinili niya ang kanyang pangarap.

 

Sa dalawang oras ng mahirap na paglalakbay sa pagitan ni Zekyas at ng kanyang mga magulang sa loob ng 10 buwan, inilarawan ng estudyante,

 

"Nahihirapan ako dahil hindi ako sanay na malayo ako sa aking mga magulang."

 

Bagaman, itinuri ni Zekyas na ang katayuan lamang ng pag-abot sa Baitang 11 sa loob ng kanyang buhay ay sapat na upang magtiyaga sa lahat ng sakit.

 

Habang unti-unti siyang umangkop sa distansya, nagsimula siyang umunlad at lalong lumawak ang kanyang mga pangarap.

 

Sa buong taon ng pag-aaral, natuklasan ni Zekyas ang kanyang pagmamahal sa wikang Ingles at pagbabasa ng mga libro. Maliban sa pagiging isang mechanical engineer, itinuon din ni Baldo ang kanyang mga mata sa pagtuturo ng Ingles sa mga mag-aaral sa junior high school - ang tanging paksa na itinuro sa kanya na wala siyang alam bago pumasok sa paaralan, at sa taon ng pag-aaral na higit na nakakaapekto sa kanya.

Hindi titigil doon ang lalaking may malaking pangarap. Sa hinaharap, ang ating naghahangad na bituin sa basketball, hinaharap na mechanical engineer, at may pag-asang guro ng Ingles ay ninanais din na maging isang negosyante, partikular sa loob ng mga industriya ng manok at baboy. Sinamahan ng isang simbuyo ng damdamin para sa isang aktibong pamumuhay, nangangarap si Zekyas na buong kapurihan na magdala ng isang bagay ng kanyang sarili - isang bagay na dinala ng kanyang sariling dugo, pawis, at luha.

 

Mula sa kanyang mga pag-aaral hanggang sa pagsisilbi sa mga pasahero, maliwanag na kumukuha ng maraming responsibilidad si Zekyas sa isang murang edad. At sa mga araw ng lubos na paghihirap, tinutuon na lamang niya ang kanyang pananaw sa buhay na ninanais niya upang makatiis laban sa lahat ng mga pagsubok.

 

Ipinapahiwatig ni Zekyas Baldo na libre ang mangarap, at ang isa ay hindi dapat tumigil sa isang pangarap lamang - patuloyna iwanang bukas ang puso mo sa isang kinabukasan na gusto mong makamit. Katibayan siya na maaari mong magawa ang lahat ng maayos kung itatakda mo lang ang iyong puso at isip dito.

Tulungan niyo si Zekyas upang makamit ang kanyang mga pangarap. 

Upang mag-subscribe, click here.

Upang magbigay ng mahigit pa sa 100 php, click here.

Para sa mga in-kind donasyon, mag email po sa connect@adversityarchive.com 

Upang i-sponsor ang kolehiyo ng isang mag-aaral na Mangyan  sa halagang 30,000php, click here.

199572306_517667859573162_6503278487751769242_n.jpg
bottom of page