top of page
English

Meet the Mangyans,
and those that changed their lives

IMG_5260.JPG

July 3, 2021

Sachi Carlyn Lozano

When the Ezer foundation was offered land to expand their ministry of feeding, educating, and reaching underprivileged children in Mindoro, they readily accepted the challenge. Fourteen of their team members went to Mindoro to check out the property with the expectation that they would be reaching the local street children. To their surprise, however, Mangyan elders traveled 15 hours, determined to ask the Ezer Foundation to educate their children.

With barely anything but an old building and a heart for serving the children,

the Ezer team more than willingly took the Mangyan children in.

Since then they have been offering free education to Mangyan children from grades 7-12 as public school up in the mountains is only until grade 6. Today, they have about 100 Mangyan students who they teach. Due to how far their homes are from the Ezer school, the students live on campus for their entire school year. It was explained to us that this is quite a difficult transition for Mangyan families as culturally, they are very protective of one another and children aren’t usually separated from their parents. However, it was also shared to us that the Mangyan parents truly understand the value of education and as such have deviated from their traditional ways in order to allow their children to go out sooner and pursue their studies.

By having the students board with them throughout the school year, the Ezer Foundation team is able to ensure that the children grow up in a healthy environment with good moral foundation that truly enables them to inherit the Christian values that the Ezer Foundation encourages.

“When the children return and their parents see how the lives and attitudes of their children have changed, the parents become curious as to what we teach them and it’s our opening to share the Gospel with them.” Betta Silverio, one of the original 14, explains.

 

It was shared to us that the long-term goal of the Ezer Foundation is to truly share the gospel with the families of the children they serve because an encounter with the Lord is what they truly believe to be the long-term solution. "It is what will truly transform the lives of the Mangyans."

True enough, since 2013, the Ezer school has truly changed lives.


“I always get shaken up emotionally during graduation--We have a graduation for our grade 10 graduates and a “moving up” for other grade levels. We have flags, we have our Christian hymn, the students are well dressed, and many are trained to give speeches. It’s particularly impressive for the Mangyan". 

IMG_5267.JPG
IMG_5266.JPG
IMG_5264.JPG

"Their lifestyle changes completely, they’re clean, they're healthy and you see them march in their full gala with such discipline; they walk a few inches off the ground because they’ve accomplished something.

And you see the faces of the parents in awe of what their children have accomplished.

 

To see the transformation - that for me is life changing, that for me is worth the trouble and sacrifices.”

- Betta Silverio

 

Truly, the work of the Ezer Foundation is impacting the lives of many Mangyans and they are inviting us to be part of this remarkable mission. 

 

Today in the midst of the COVID-19 pandemic, the Mangyan students are in need of food (rice, canned goods, etc.), clothes, slippers and shoes, medicine, bedsheets, mosquito nets, and banigs (woven mats)

We invite you to be part of making a difference in the lives of these students by subscribing to our newsletter and in turn donating 100php to the Mangyan students which will go to funding the needs mentioned above. 

 

To subscribe, click here.

To donate more than 100 php, click here. 

If you would like to donate in-kind, kindly email us at connect@adversityarchive.com

To sponsor the college education of a Mangyan student for 30,000php/year, click here.

Throughout the rest of the month we will be publishing feature articles on Mangyan students themselves! Stay tuned!

Filipino

Kilalanin ang mga Mangyan,
at ang mga taong nakatulong sa pagbabago ng kanilang buhay

IMG_5260.JPG

July 3, 2021

Sachi Carlyn Lozano

Translated by Juliana Gatapia

Nang  inalok ng lupa ang Ezer Foundation  upang mapalawak ang kanilang gawain  ng pagpapakain, pagtuturo, at pag-abot sa mga mahihirap na bata sa Mindoro, kaagad nilang tinanggap ang hamon. Labing-apat (14)  sa mga miyembro ng kanilang koponan ay nagtungo sa Mindoro para suriin ang lupain.  na Inaasahan nilang maabutan ang mga lokal na bata sa lansangan, pero nagulat sila ng malaman nila na ang mga matatandang Mangyan ay naglakbay ng labing-limang (15) oras kasama ang limampung (50)  mga bata na determinadong ipasok ang kanilang mga anak sa paaralan. 

 

Puno lamang ng taos pusong pagmamahal para sa mga bata,  at isang lumang gusali  kusang-loob na kinupkop ng koponan ng Ezer ang mga batang Mangyan.

 

Mula noon,  sinimulan na silang mag-alok ng libreng edukasyon sa mga bata mula sa ika- 7 hanggang ika-2 na baitang dahil ang paaralang pampubliko sa kabundukan ay hanggang sa ika-anim na baitang lamang.  . Ngayon, halos 100 ng mga mag-aaral na Mangyan ang  tinuturuan nila. Dahil sa sa layo ng kanilang mga tahanan mula sa paaralan ng Ezer, pinatira nila  ang mga mag-aaral  sa kampus para sa kabuuan ng kanilang mga taon ng pag-aaral. Ipinaliwanag sa amin na ito ay isang malaki at di pangkaraniwang karanasan para sa mga pamilyang Mangyan.  Taliwas ito sa kanilang kultura  na maingat sila sa isa't isa at ang mga bata ay hindi  basta-bastang hinahayaan lumabas o lumisan sa mga bahay nila  hanggang sa sila ay sampung  taong gulang na. Gayunpaman, ibinahagi rin sa amin na talagang nauunawaan ng mga magulang na Mangyan ang kahalagahan ng edukasyon at kahit na  lihis sa kanilang tradisyonal na pamamaraan na payagan ang kanilang mga anak na lumisan kahit na bata pa sila, pumayag ang mga magulang na Mangyan para lamang maituloy ang kanilang pag-aaral.

Dahil nakatira ang mga bata sa paaralan buong taon, natitiyak ng pangkat ng Ezer na nangangasiwa sa paaralan na ang mga bata ay lumalaki sa isang kaaya-ayang kapaligiran at nabibigyan ng magandang pundasyong moral (good moral foundation) na nagbibigay-daan upang mamana nila ang mga Christian values na hinihikayat ng Ezer Foundation.

 

"Nang umuwi  ang mga bata at nakita ng kanilang mga magulang kung paano nagbago ang buhay at  ugali ng kanilang mga anak, nagiging mausisa ang mga magulang sa itinuturo namin sa kanila at ito ang aming pambungad na ibahagi ang Ebanghelyo sa kanila." ipinaliwanag ni Betta Silverio,  na isa sa sa kauna-unahang labing-apat (14) na nagsimula ng paaralan. 

 

Ibinahagi sa amin na ang pangmatagalang layunin ng Ezer Foundation  ay ang  ibahagi ang ebanghelyo sa mga pamilya ng mga batang pinaglilingkuran nila.  Naniniwala sila na isang personal na pakikipag-ugnayan sa Panginoon ang tunay na  pangmatagalang solusyon sa pagbabago ng buhay ng mga Mangyan.

At mula noong 2013, marami talagang buhay ang nagbago sa tulong ng paaralang Ezer. "Palagi akong  naiiyak at nagiging emosyonal sa araw ng pagtatapos - Mayroon kaming graduation para sa aming mga nagtapos ng  grade 10 at isang "Moving Up" para sa iba pang mga antas.. Mayroon kaming mga watawat, mayroon kami sariling awit  Kristiyano, maayos ang pananamit ng mga mag-aaral, at marami ang nasanay na magbigay ng mga talumpati. Ito ay partikular na kahanga-hanga para sa Mangyan.

IMG_5267.JPG
IMG_5266.JPG
IMG_5264.JPG

Ang kanilang pamumuhay ay lubos na nagbabago, malinis sila, malusog sila, at nakikita ninyo silang nagmamartsa sa kanilang magandang kasuotan na may gayong disiplina; naglalakad sila ng ilang pulgada mula sa lupa dahil may nagawa sila

 

Makikita ninyo ang mukha ng mga magulang na manghang-mangha sa nagawa ng kanilang mga anak   Para masaksihan at maging bahagi ng  pagbabagon buhay  — para sa akin yan ang nagbibigay ng pag-asa na para sa akin sulit ang lahat ng hirap at sakripisyo."

- Betta Silverio

 

Tunay ngang ang gawain ng paaralan ng Ezer ay nakakaapekto sa buhay ng maraming mga Mangyan at inaanyayahan nila tayong maging bahagi ng kapansin-pansing misyon na ito.

 

Ngayon sa gitna ng COVID-19 na pandemya, ang mga mag-aaral ng Mangyan ay nangangailangan ng pagkain (bigas, mga de-lata, atbp.), Damit, gamot, at mga pangsapin  ng kama. 

 

Inaanyayahan namin kayong makibahagi at magdulot ng pagbabago upang  makagawa ng pagkakaiba sa buhay ng mga estudyanteng ito sa pamamagitan ng pag-subskribe sa aming newsletter at sa gayon ay magbigay ng P50php sa mga mag-aaral ng Mangyan na pupunta sa pagpopondo ng mga pangangailangang binanggit sa itaas.

 

Upang mag-subscribe, click here.

Upang magbigay ng mahigit pa sa 100 php, click here.

Para sa mga in-kind donasyon, mag email po sa connect@adversityarchive.com 

Upang i-sponsor ang kolehiyo ng isang mag-aaral na Mangyan  sa halagang 30,000php, click here.

Sa buong natitirang buwan ay maglalathala kami ng mga tampok na artikulo tungkol sa mga mag-aaral ng Mangyan mismo! Manatiling tumutok!

bottom of page