top of page
English

The Captain's Daughter

August 25, 2021

Nicole Senson

Inevitably, breaking news and controversial issues come and go. 

 

According to Google Trends, big news has a lifespan of 7 days before the mass moves onto the next. While we hear and share the prevalent issues, we also maintain a physical distance from the issue itself. 


Behind the broadcasts, the articles, and the social media posts, the controversial issue of 7 days, is the life, the reality of someone out there. At the epicenter of the West Philippine Sea dispute is Teodoro, a fishing boat captain, and his daughter, Alyssandra Cavite.

As overfishing and drastic damage to the reefs occur, the 627,000 fisherfolk who rely on the natural resources at sea, suffer on land. The Cavite family depends on healthy, abundant fish in order to survive on a daily basis and for Alyssandra, each fish caught and sold also paved the way to education.

It became trial and error for the fishermen, remembering where they were chased and shot at, and where they were not. A gradual, yet sudden escalation, the fishing areas got further and further away from home, leading to an epiphany: Filipinos have lost access to territories that rightfully belong to them. 

Remini20210818220603858.jpg

With at least 20 typhoons in a year, this heavily contributed to Alyssandra’s fears and worries. Since the dispute escalated, every minute that Teodoro and his fellow fishermen are at sea, her mind constantly runs through: what if they encounter foreign vessels, what if they get involved, what happens to my family if I lose my father. And at times like these, she turns to prayer and leaves it all to God. 

 

With limited access to news and updates, Alyssandra faces internal conflict. 

 

On one side, she trusts that the Duterte government places the Filipinos at top priority, like every government should. Simultaneously, Alyssandra fears that President Rodrigo Duterte neglects and belittles the issue as he may be,

 

“Only thinking about himself, if he did not notice at first, or maybe he just doesn’t want conflict...but if he really doesn’t pay attention to the issue - poor fishermen.”

Like a fighter, she states, “Hindi po dapat hinahayaan kasi po nakasalalay po yung mga buhay ng mga mangingisda at mga pamilya nila.” (“We shouldn’t leave [the natural resources] to them because the lives of fishermen and their families are on the line.”) And when asked about sharing the territory, “Pwede rin po para magkaroon ng peace kaysa po ganyan meron mamamatay.” (“That could also be done so that there is peace, instead of death.”)

As family is everything to Alyssandra, her biggest fear is losing them. And in August 2020, life played with death as reality inched too close to their fears.

On a summer day, Teodoro started his fishing boat and met explosions and fire. Within seconds, 70% of the captain’s body suffered third-degree burns which have not completely healed to this day. Racking up to 3 million pesos of hospital bills and piling debts, each family member made sacrifices and stepped up. Our captain’s daughter will do it all for her family of 8 -- her videoke partners, her food buddies, and most of all, her sole motivation

As she describes their future to be, “The type where my parents don’t need to work anymore and I’ll be the one to take care of them,” she looked to pursue a career in Human Resource Management. However, after taking a leave of absence in college and beginning paglalako (peddling fish), she’s learned that, “You need to work hard in life so that you don’t need to depend on others.” 

Most individuals crave for a voice, but Alyssandra Cavite seeks an audience that listens.

As she speaks the truth about the sea and its untold stories, Alyssandra wants each and everyone to know the whole story and the root cause of the dispute and its escalation.

 

While you may hear the news, our captain’s daughter, Alyssandra Cavite, lives in it with no escape.

To subscribe, click here.

To donate more than 100 php, click here. 

If you would like to donate in-kind, kindly email us at connect@adversityarchive.com

Filipino

Ang Anak ng Kapitan

August 25, 2021

Nicole Senson

Translated by Marny Abao

Hindi maiwasan ang pagdating at pag alis ng pagsabog ng balita at kontrobersyal na mga isyu.

 

Ayon sa Google Trends, ang malaking balita ay may buhay na 7 na araw bago lumipat ang masa sa susunod. Habang naririnig at binabahagi natin ang mga laganap na isyu, pinapanatili din natin ang isang pisikal na distansya mula sa isyu mismo.

 

Sa likod ng mga pag-broadcast, mga artikulo, at mga social media posts, ang kontrobersyal na isyu ng 7 na araw, ay ang buhay, ang katotohanan ng isang tao. Sa sentro ng sigalot ng West Philippine Sea ay si Teodoro, isang kapitan ng bangka ng pangingisda, at ang kanyang anak na si Alyssandra Cavite.

Sa labis na pangingisda at matinding pinsala sa mga reef, ang 627,000 na mangingisda na umaasa sa likas na yaman sa dagat ay nagdurusa sa lupa. Ang pamilyang Cavite ay nakasalalay sa malusog at masaganang isda upang mabuhay sa pang-araw-araw, at para kay Alyssandra, ang bawat isda na nahuli at naibenta ay naging daan din sa edukasyon.

 

Naging trial and error ito para sa mga mangingisda, ang pag aalala kung saan sila hinabol at binaril, at kung saan hindi. Isang unti-unti, ngunit biglaang pagtaas, ang mga lugar ng pangingisda ay palayo ng palayo sa bahay, na humantong sa isang pagkatanto: Ang mga Pilipino ay nawalan ng access sa mga teritoryo na naaangkop sa kanila.

Remini20210818220603858.jpg

Sa hindi bababa sa 20 na mga bagyo sa isang taon, malaki ang naitulong nito sa mga kinakatakutan ni Alyssandra. Dahil lumaki ang alitan, bawat minuto na nasa dagat si Teodoro at ang kanyang mga kapwa mangingisda, patuloy na tumatakbo ang kanyang isip: paano kung makatagpo sila ng mga banyagang barko, paano kung makisali sila, ano ang mangyayari sa aking pamilya kung mawala ang aking ama. At sa mga oras na ganito, bumaling siya sa pagdarasal at iniiwan ang lahat sa Diyos.

 

Sa limitadong access sa mga balita, nahaharap sa panloob na salungatan si Alyssandra.

 

Sa isang panig, nagtitiwala siya na nilalagay ng gobyerno ni Duterte ang mga Pilipino sa pangunahing prayoridad, tulad ng dapat sa bawat gobyerno. Kasabay nito, kinatatakutan ni Alyssandra na napabayaan at minamaliit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isyu na maaaring,

 

“Ang iniisip lamang niya ang kanyang sarili, kung hindi niya muna napansin, o baka ayaw niya lang ng hidwaan ... ngunit kung talagang hindi niya pansinin ang isyu - kawawang mga mangingisda.”

Tulad ng isang manlalaban, sinabi niya, “Hindi po dapat hinahayaan kasi po nakasalalay po yung mga buhay ng mga mangingisda at mga pamilya nila.” At nang tanungin tungkol sa pagbabahagi ng teritoryo, “Pwede rin po para magkaroon ng peace kaysa po ganyan meron mamamatay.”

 

Bilang pamilya ang lahat kay Alyssandra, ang kanyang pinakamalaking takot ay mawala ang mga ito. At noong Agosto 2020, nilalaro ng kamatayan ang buhay dahil ang reyalidad ay napalapit sa kanilang mga kinakatakutan.

Sa isang araw ng tag-init, pinaandar ni Teodoro ang kanyang bangka at sinalubong ng mga pagsabog at sunog. Sa loob ng ilang segundo, 70% ng kanyang katawan ay nagdusa ng third-degree burns na hindi pa gumaling hanggang ngayon. Umabot ng hanggang sa 3 milyong piso ng mga singil sa ospital at pagtambak ng mga utang, ang bawat miyembro ng pamilya ay nagsakripisyo at lumakas. Gagawin ng anak ng ating kapitan ang lahat para sa kanyang pamilya na 8 - ang kanyang mga kasosyo sa videoke, kanyang mga kaibigan sa pagkain, at higit sa lahat, ang nag-iisa niyang pagganyak.

Habang inilalarawan niya ang kanyang kinabukasan ay, “Kung saan hindi na kailangang magtrabaho ang aking mga magulang at ako ang mag-aalaga sa kanila,” inatupag niyang magpatuloy sa isang karera sa Human Resource Management. Gayunpaman, pagkatapos ng leave of absence sa kolehiyo at pagsimula ng paglalako, nalaman niya na, “Kailangan mong magsumikap sa buhay upang hindi mo kailangang umasa sa iba.”

Karamihan sa mga indibidwal ay naghahangad ng isang boses, ngunit si Alyssandra Cavite ay naghahanap ng madla na makikinig.

Habang nagsasalita siya ng totoo tungkol sa dagat at mga hindi mabilang na kwento nito, nais ni Alyssandra na malaman ng bawat isa ang buong kwento at ang ugat na sanhi ng hindi pagkakasundo at ang pagdami nito.

 

Habang maririnig mo ang balita, ang anak ng ating kapitan, si Alyssandra Cavite, ay naninirahan sa katotohanong ito, at wala siyang takas.

Upang mag-subscribe, click here.

Upang magbigay ng mahigit pa sa 100 php, click here.

Para sa mga in-kind donasyon,

mag email po sa connect@adversityarchive.com 

bottom of page